Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of problemen met bewegingsvaardigheden.

Inloop spreekuur dinsdag van 13.30 uur tot 14.00 uur bij vestiging Gezondheidscentrum

Indicaties

Indicaties voor kinderfysiotherapie zijn onder andere:

 • Te vroeg geboren baby’s.
 • Baby’s met een voorkeurshouding en/of een afplatting van het hoofd.
 • Een afwijkende motorische ontwikkeling bijv. bij overstrekken, asymmetrie of billenschuiven.
  een (mogelijke) achterstand in de motorische of algehele ontwikkeling.
 • Kleuters met problemen bij fijne motoriek en aanleren van knippen, tekenen, schrijven.
 • Kinderen die onhandig bewegen, veel vallen of struikelen, (faal)angstig zijn bij bewegen.
 • Opvallend looppatroon.
 • Problemen met reguleren van spierkracht en coördineren van bewegingen.
 • Een slecht lichaamsbesef of een slechte houding.
 • Schrijfproblemen.
 • Aandoeningen: zoals astma, (jeugd)reuma, cerebrale parese, Erbse Parese, spierziekten.
 • Syndromen (o.a. Down syndroom)
 • Orthopedische problemen: problemen aan de gewrichten (bijv. heup of knie), rugklachten, scoliose, botbreuken.
 • Kinderen met een sterk verminderde conditie tijdens of na een langdurige ziekte.
 • Lichamelijk klachten die samenhangen met de groeispurt.
 • Sportblessures
 • Er is een nauwe samenwerking met school en sportclubs

Aanmelding

U kunt op verwijzing van een arts bij de kinderfysiotherapeut komen, maar dit kan ook zonder verwijzing, via directe toegankelijkheid fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut doet dan eerst een screening.Wanneer het kind is aangemeld bij de kinderfysiotherapeut vindt een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag en gaat de kinderfysiotherapeut het kind observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van het kind te krijgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van observatielijsten en gestandaardiseerde testen.

De kinderfysiotherapeut houdt rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren, die het bewegingsgedrag beïnvloeden.Om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden te krijgen, wordt vaak informatie ingewonnen bij ouders, school, verwijzer en eventueel andere bij het kind betrokkenen.De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen van de observatie en het onderzoek met de ouders/verzorgers en eventueel met de verwijzer en stelt zonodig een behandelplan op, waar binnen de behandeldoelen en evaluatiemomenten in onderling overleg worden aangegeven. Over de uitkomst van het onderzoek en het verloop van de eventuele behandeling wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan de verwijzer.De kinderfysiotherapeut betrekt de ouders/verzorgers en medeopvoeders, indien gewenst, zodanig bij de behandeling dat zij inzicht krijgen in de problematiek van het kind. Hierdoor hebben zij meer mogelijkheden het kind in het dagelijks functioneren te begeleiden.

Behandeling

De behandeling zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. De oefen-/bewegingstherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Uitgaande van de hulpvraag van ouders en kind wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering. Als het nodig is en de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling thuis plaats. Dit gebeurt o.a. bij baby’s van 0-2 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap.

Voor intake, observatie, onderzoek en gesprek met de ouder(s) ten behoeve van de indicatiestelling kinderfysiotherapie zijn vaak meerdere afspraken nodig. Onder andere door de specifieke problematiek is ook de gemiddelde totale behandelingsperiode langer dan die van ‘lokale’ problemen die een algemeen fysiotherapeut in zijn praktijk ziet. Met alle zorgverzekeraars is overeengekomen dat er door geregistreerde kinderfysiotherapeuten in de eerste lijn 18 kinderfysiotherapeutische behandelingen uit de basisverzekering gegeven mogen worden.

Samenwerking

Problemen in de ontwikkeling van het bewegend functioneren bij kinderen staan vaak niet op zichzelf. Veelal zijn er problemen op meerdere terreinen, zoals op het gebied van de cognitieve-, spraak/taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Zonodig zal de kinderfysiotherapeut, met toestemming van de ouders/verzorgers, contact opnemen met eventuele andere behandelaars of begeleiders, zoals huisarts, kinderarts, orthopedagoog, ergotherapeut, logopedist, leerkracht en onderwijsondersteunende instanties om de begeleiding zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Opleiding

De kinderfysiotherapeut heeft zich na de opleiding Fysiotherapie gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen. Hiertoe heeft de kinderfysiotherapeut gedurende een driejarige master-opleiding specifieke kennis en vaardigheden opgedaan met betrekking tot het bewegend functioneren van het zich ontwikkelende kind, mogelijke afwijkingen en adequate behandelvormen. Als therapeut ben je na deze opleiding master of science. De bevoegde kinderfysiotherapeut is opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Voor herregistratie is de kinderfysiotherapeut verplicht tot na- en bijscholing.

Verwijzing

Ouders/verzorgers, consultatiebureau-artsen, jeugdartsen en leerkrachten hebben een belangrijke signalerende taak. Via de huisarts of arts-specialist wordt het kind verwezen naar de kinderfysiotherapeut. Kinderfysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar, mits het als kinderfysiotherapie is aangevraagd door de verwijzer en de behandeling wordt gegeven door een geregistreerde kinderfysiotherapeut.

+75

Net Promotor Score

Mate waarin de praktijk positief of negatief wordt aanbevolen door cliënten.

9.4

Algemene beoordeling

Het gemiddelde cijfer dat de praktijk heeft gekregen van cliënten.